Pozwolenia środowiskowe / Korzystanie ze środowiska

Oferujemy również opracowania związane z funkcjonowaniem bieżącym zakładu oraz inne opracowania niezbędne do uruchomienia procesów produkcyjnych po ukończeniu budowy, wymienione poniżej.

Pozwolenia

zintegrowane

Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego wiąże się z koniecznością opracowania analizy dokumentów referencyjnych określających najlepsze dostępne techniki (BAT) dla instalacji istniejącej i po rozbudowie przygotowanych wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Proces ten jest dwuetapowy i związany z załatwieniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a następnie z pozwoleniem zintegrowanym uzyskiwanym na etapie przekazania instalacji czy inwestycji do eksploatacji.

Operat
wodnoprawny

Jest to opracowanie z zakresu gospodarki wodno–ściekowej będące podstawą do uzyskania niezbędnych pozwoleń m.in. na:

 1. Wykonanie urządzeń wodnych
 2. Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
 3. Wprowadzanie ścieków do cieków, gruntów
 4. Pobór wód

Uzyskanie ww. pozwoleń jest często warunkowane zawarciem w operacie wodnoprawnym dodatkowych informacji i obliczeń hydrologicznych oraz opracowań hydrogeologicznych i przyrodniczych. Dysponujemy szerokim zespołem specjalistów, którzy zapewniają wykonanie nawet najtrudniejszego operatu wodnoprawnego.

Opracowania z

zakresu powietrza

atmosferycznego

Wykonujemy niżej wymienione rodzaje opracowań:

 1. Wnioski stanowiące podstawę do uzyskania pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego
 2. Zgłoszenia instalacji

Opracowania z

zakresu gospodarki

odpadami

Wykonujemy niżej wymienione rodzaje opracowań:

 1. Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 2. Programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 3. Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi
 4. Wnioski o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów
 5. Opinie i koncepcje dotyczące odpadów
 6. Programy gospodarki odpadami