Decyzje środowiskowe / Przygotowanie do inwestycji

Decyzje i przygotowanie

Decyzje środowiskowe / Przygotowanie do inwestycji

Świadczymy kompleksowe usługi dokumentacyjne w zakresie ochrony środowiska. Oferujemy Państwu możliwość wykonania różnorodnych opracowań środowiskowych, zarówno związanych w budową nowych oraz rozbudową istniejących zakładów i instalacji, jak i opracowań związanych z funkcjonowaniem bieżącym zakładu lub po przekazaniu inwestycji do użytkowania i eksploatacji.

Przygotowanie do inwestycji

Na etapie przygotowania każdej inwestycji oddziałującej na środowisko trzeba dokonać wstępnej oceny wpływu danego przedsięwzięcia na środowisko. Oceny dokonuje się biorąc pod uwagę usytuowanie, skalę i rodzaj zamierzenia inwestycyjnego. W sytuacji kiedy ocena ta nie jest oczywista można w trybie przygotowawczym uzyskać informacje od organów samorządowych w postaci:

  • Zapytania o konieczność wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla danego przedsięwzięcia
Złożenie wniosku

Następnym krokiem jest złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której treść warunkuje często kolejne kroki administracyjne:

  • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (na terenach, dla których nie został uchwalony plan zagospodarowania terenu) oraz uzyskanie pozwolenia na budowę lub zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
Analiza i kwalifikacja

Po uzyskaniu szczegółowych informacji od inwestora możemy dokonać kompleksowej analizy i kwalifikacji przedsięwzięcia, a następnie zaoferować optymalny sposób poprowadzenia postępowania administracyjnego i sporządzić odpowiednie – spośród poniżej wymienionych – opracowanie.

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia może być sporządzona w wersji podstawowej lub rozszerzonej. Jest to najczęściej spotykana sytuacja, gdzie organ państwowy lub samorządowy po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej rezygnuje z czasochłonnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dlatego też kładziemy nacisk, by opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia nie narażało klienta na dodatkowe koszty i przedstawiało możliwie najszerzej informacje na temat inwestycji. Jest to też najszybsza droga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Inwestycje, dla których jest konieczne sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko są określone stosownym rozporządzeniem wykonawczym do ustawy Prawo ochrony środowiska.

W tym przypadku organ państwowy lub samorządowy przeprowadza ocenę oddziaływania na środowisko i informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest podstawą do przeprowadzenia takiej oceny.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji lub są zainteresowani współpracą zapraszamy do kontaktu: