Pozwolenia środowiskowe / Korzystanie ze środowiska

Pozwolenia

Pozwolenia środowiskowe / Korzystanie ze środowiska

Oferujemy również opracowania związane z funkcjonowaniem bieżącym zakładu oraz inne opracowania niezbędne do uruchomienia procesów produkcyjnych po ukończeniu budowy, wymienione poniżej.

Pozwolenia zintegrowane

Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego wiąże się z koniecznością opracowania analizy dokumentów referencyjnych określających najlepsze dostępne techniki (BAT) dla instalacji istniejącej i po rozbudowie przygotowanych wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Proces ten jest dwuetapowy i związany z załatwieniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a następnie z pozwoleniem zintegrowanym uzyskiwanym na etapie przekazania instalacji czy inwestycji do eksploatacji.

Operat wodnoprawny

Jest to opracowanie z zakresu gospodarki wodno–ściekowej będące podstawą do uzyskania niezbędnych pozwoleń m.in. na:

 • Wykonanie urządzeń wodnych
 • Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
 • Wprowadzanie ścieków do cieków, gruntów
 • Pobór wód

Uzyskanie ww. pozwoleń jest często warunkowane zawarciem w operacie wodnoprawnym dodatkowych informacji i obliczeń hydrologicznych oraz opracowań hydrogeologicznych i przyrodniczych.

Dysponujemy szerokim zespołem specjalistów, którzy zapewniają wykonanie nawet najtrudniejszego operatu wodnoprawnego.

Opracowania z zakresu powietrza atmosferycznego

Wykonujemy niżej wymienione rodzaje opracowań:

 • Wnioski stanowiące podstawę do uzyskania pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego
 • Zgłoszenia instalacji

Opracowania z zakresu gospodarki odpadami

Wykonujemy niżej wymienione rodzaje opracowań:

 • Wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • Programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 • Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi
 • Wnioski o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów
 • Opinie i koncepcje dotyczące odpadów
 • Programy gospodarki odpadami

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji lub są zainteresowani współpracą zapraszamy do kontaktu: